Documents

Contract offer

ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ NEWTEND

(в редакції від 04.01.2021 року)

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮТЕНД», в особі Директора Пенькова Максима Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі – ОПЕРАТОР), даною публічною офертою пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі –ПОСТАЧАЛЬНИК або УЧАСНИК) укласти Договір-оферту про надання доступу до онлайн-сервісу на електронному майданчику NEWTEND (далі – Договір).

Відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» даний Договір є публічним та його умови є однакові для всіх осіб, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає УЧАСНИКОМ відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України,  статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» і Договір вважається укладеним з моменту одержання ОПЕРАТОРОМ  відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданій в установленому п.1.3. цього Договору порядку, що вважається прийняттям пропозиції укласти Договір, та є повним і безумовним акцептом даної оферти.

Договір, укладений шляхом акцепта даної оферти, регламентується також нормами цивільного законодавства про договір приєднання (статья 634 ЦКУ), оскільки його умови визначені ОПЕРАТОРОМ в даній оферті і можуть бути прийняти будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованому Договору в цілому.

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, ОПЕРАТОР пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепта і укласти персональний договір на окремо обговорених з ОПЕРАТОРОМ умовах.

ОПЕРАТОР  на письмову вимогу УЧАСНИКА може надати йому Договір у паперовому вигляді.

Терміни, що використовуються по тексту даного Договору:

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних УЧАСНИКОМ, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються ОПЕРАТОРУ.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних УЧАСНИКОМ, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються ОПЕРАТОРУ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом Договору є надання ОПЕРАТОРОМ УЧАСНИКУ доступу до онлайн-сервісу з правом використання програмної продукції з метою подання тендерної пропозиції та користування електронними сервісами під час проведення процедур електронних закупівель (допорогових закупівель та публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі») за допомогою електронного майданчика NEWTEND, розміщеного на веб-сайті http://www.newtend.com  (надалі – «доступ до онлайн-сервісу»).

1.2. УЧАСНИК ознайомлений та приймає положення Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND, розміщеного за посиланням https://newtend.com/dokumenti/reglament/, включно з усіма додатками до нього.

1.3. Договір є укладеним без його подальшого підписання єдиним документом в паперовому вигляді з моменту одержання ОПЕРАТОРОМ відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданій фізичною або юридичною особою одним з наступних засобів:

  • реєстрація на електронному майданчику NEWTEND, що здійснюється УЧАСНИКОМ шляхом заповнення з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором реєстраційної форми на веб-сайті http://www.newtend.com;
  • здійснення оплати відповідно до умов цього Договору.

1.4. Укладаючи Договір, УЧАСНИК автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям  положень Договору.

1.5. Укладений Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами єдиним документом в паперовому вигляді.

1.6. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед акцептуванням УЧАСНИК зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

1.7. Якщо УЧАСНИК  не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, УЧАСНИК, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

1.8. ОПЕРАТОР самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. ОПЕРАТОР самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це УЧАСНИКІВ шляхом розміщення відповідних змін на веб-сайті http://www.newtend.com. У разі незгоди УЧАСНИКА зі змінами, внесеними до Договору, цей УЧАСНИК має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору. Не розірвання УЧАСНИКОМ Договору у вказаний строк та продовження користування онлайн-сервісом свідчить про згоду УЧАСНИКА зі змінами внесеними до Договору. При внесенні змін до цього Договору, ОПЕРАТОР розміщує оновлений Договір з урахуванням внесених змін на веб-сайті http://www.newtend.com. У разі зміни умов оферти зміни вступають в силу з моменту їх внесення (оновлення редакції Договору на сайті ОПЕРАТОРА), якщо інший строк не визначений ОПЕРАТОРОМ. При цьому ОПЕРАТОР гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті http://www.newtend.com поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

2. УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Доступ до онлайн-сервісу за цим Договором, є платним.

2.2. Розмір плати за доступ до онлайн-сервісу залежить від планової суми закупівлі, в якій УЧАСНИК подає тендерну пропозицію та встановлена в тарифах, що є додатком до Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND  та розмішені за посиланням https://newtend.com/dokumenti/tarifi/.

2.3. Надання доступу до онлайн-сервісу УЧАСНИКУ відповідно до дійсного Договору здійснюється на умовах 100% передплати, якщо інше не передбачено умовами окремо укладеної угоди між ОПЕРАТОРОМ та УЧАСНИКОМ. УЧАСНИК має право здійснити авансовий платіж у будь-якому розмірі, на підставі замовленого та отриманого через електронний майданчик від ОПЕРАТОРА рахунку на оплату (далі – рахунок).

2.4. Оплата рахунку ОПЕРАТОРА здійснюється безпосередньо УЧАСНИКОМ зі свого поточного рахунку та є належним способом ідентифікації УЧАСНИКА в електронній системі закупівель. До моменту ідентифікації особи УЧАСНИКА, останній не має права приймати участь у процедурах закупівлі.

2.5. В перший робочий день календарного місяця, наступного за тим, в якому було надано доступ до онлайн-сервісу, ОПЕРАТОР складає Акт про надання доступу до онлайн-сервісу за відповідний попередній календарний місяць у двох примірниках та направляє УЧАСНИКУ протягом 5 (п’яти) робочих днів. УЧАСНИК зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів підписати Акт та повернути один екземпляр ОПЕРАТОРУ.

 2.6. Доступ до онлайн-сервісу вважається наданим належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення Акту УЧАСНИКОМ не надані обґрунтовані заперечення. У випадку відсутності заперечень у вказаний строк Акт вважається підписаним, а доступ до онлайн-сервісу – наданим належним чином.

 2.7. Протягом 1 (одного) року з дати останньої транзакції (поповнення та/або списання) по балансу УЧАСНИК має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом на баланс в особистому кабінеті, які не були використані для доступу до онлайн-сервісу на дату такого повернення. Такі кошти повертаються ОПЕРАТОРОМ у безготівковому порядку за письмовою заявою УЧАСНИКА з обов’язковим зазначенням банківських реквізитів. Повернення грошових коштів здійснюється ОПЕРАТОРОМ в строк до 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня отримання вищезазначеної заяви УЧАСНИКА.

 2.8. В разі відсутності вимоги УЧАСНИКА про повернення грошових коштів в порядку передбаченому п. 2.7. Договору, після спливу строку позовної давності невикористаний УЧАСНИКОМ залишок грошових коштів в особистому кабінеті підлягає списанню в порядку і спосіб встановлений законодаством.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. УЧАСНИК зобов’язується:

3.1.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом даної оферти, при цьому, впевнитись в тому, що йому зрозумілі всі її умови. Самостійно ознайомитись з Регламентом роботи електронного майданчика NEWTEND, розміщеним за посиланням https://newtend.com/dokumenti/reglament/ (надалі – Регламент роботи електронного майданчика NEWTEND), включно з  усіма додатками до нього.

3.1.2. Дотримуватися вимог чинного законодавства про публічні закупівлі, Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND, включно з  усіма додатками до нього, та вимог цього Договору.

3.1.3. Здійснювати  оплату відповідно до умов цього Договору.

3.1.4. Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю (кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

3.1.5. В максимально короткі строки, але не більше 3 (трьох) днів самостійно вносити зміни до відомостей, які зазначаються ним при реєстрації.

3.2. УЧАСНИК має право:

3.2.1. Вимагати від ОПЕРАТОРА дотримання умов даного Договору.

3.2.2. Звертатися до ОПЕРАТОРА у разі необхідності  за консультаційною та технічною  підтримкою в робочі дні з 08:00 до 18:00 за київським часом.

3.3. ОПЕРАТОР зобов’язується:

3.3.1. Забезпечувати УЧАСНИКУ можливість здійснення функцій,  передбачених пп. 2) п. 21 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 зі змінами.

3.3.2. Дотримуватися вимог чинного законодавства про публічні закупівлі та положень Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND.

3.3.3. Своєчасно повідомляти УЧАСНИКА про зміни Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND включно з  усіма додатками до нього, та/або цього Договору шляхом розміщення на веб-сайті http://www.newtend.com.

3.3.4. Надавати консультаційну на технічну підтримку УЧАСНИКУ в робочі дні з 08:00 до 18:00 за київським часом.

3.4. ОПЕРАТОР має право:

3.4.1. Здійснювати повноваження Оператора, встановлені чинним законодавством про публічні закупівлі, Регламентом роботи електронного майданчика NEWTEND та цим Договором.

3.4.2. Вносити зміни до Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND включно з  усіма додатками до нього та/або цього Договору шляхом розмішення на веб-сайті http://www.newtend.com.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності з законодавством з урахуванням умов даного Договору.

4.2. ОПЕРАТОР не несе відповідальність у разі неналежного надання доступу до онлайн-сервісу, якщо неналежне надання є наслідком, порушень умов даного Договору з боку УЧАСНИКА. УЧАСНИК приймає на себе всі можливі ризики, пов’язані з наданням ним помилкових або неточних даних.

4.3. ОПЕРАТОР  не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені УЧАСНИКОМ в результаті помилкового розуміння або нерозумінні ним інформації про надання ОПЕРАТОРОМ доступу до онлайн-сервісу.

4.4. ОПЕРАТОР  не несе відповідальності у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, Регламентом роботи електронного майданчика NEWTEND та цим Договором.

4.5. ОПЕРАТОР звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку у відповідності з законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Оферта діє до моменту її відкликання ОПЕРАТОРОМ.

6.2. Договір може бути розірваний:

6.2.1. За згодою сторін – у будь-який час;

6.2.2. За ініціативою будь-якої Сторони за умови письмового повідомлення не менше як за 10 робочих днів до дати розірвання;

6.2.3. За ініціативою будь-якої Сторони, у випадку порушення іншою Стороною вимог цього Договору та/або Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення Сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання;

 6.2.4. За інших умов, визначених діючим законодавством України.

 6.3. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. ОПЕРАТОР гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

7.2. Приймаючи умови цієї оферти шляхом акцепту оферти УЧАСНИК гарантує ОПЕРАТОРУ, що надав достовірні дані; УЧАСНИК  укладає Договір добровільно, повністю ознайомлений з умовами оферти,  а також повністю розуміє предмет Договору (оферти) та зміст Регламенту роботи електронного майданчика NEWTEND. Зокрема УЧАСНИК  розуміє та погоджується, що уся інформація про нього та про його пропозиції буде відкритою для необмеженого кола осіб після розкриття тендерних пропозицій, окрім інформації, що обґрунтовано визнана конфіденційною.

7.3. УЧАСНИК  володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

7.4. УЧАСНИК  в повному обсязі несе відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства щодо розміщених матеріалів на сайті ОПЕРАТОРА.

8. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮТЕНД»

ЄДРПОУ: 39196252, ІПН: 391962526598

Платник податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України

IBAN: UA623006470000026006001158354, (МФО 300647) у банку АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, м Київ

АДРЕСА: Україна, 04071, м. Київ, провулок Ярославський, 1/3

ТЕЛЕФОН: (044) 355 61 80

⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚒   8:00 - 23:00
⚶  10:00 - 18:00
⚶  10:00 - 18:00

Щоб працювати з чат-ботом у Viber, відскануйте QR-код* або перейдіть за посиланням: Viber-bot.
* Рекомендуємо скористатися QR-сканером Viber. Для цього відкрийте додаток Viber та перейдіть в меню «Додати контакт» - «Сканувати QR-Код».